ประวัติสถานคุ้มครองฯ

สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมา

    จากการสำรวจเด็กกำพร้าที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กทุกแห่งของกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อ พ.ศ. 2517 ปรากฎว่าสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งมีเด็กพิการทางสมองและปัญญารวมอยู่ด้วยจำนวนไม่น้อย แม้ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพก็ยังปรากฎว่ามีเด็กพิการทางสมองและปัญญารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆ ก็มีเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่กำพร้า อนาถาถูกทอดทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็กประเภทนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเด็กปกติในสถานสงเคราะห์ทั่วไปได้ เนื่องจากเชาว์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ พัฒนาการทางสมอง - ระดับสติปัญญาช้า ความสามารถในการคิด ตัดสินใจในเชิงเหตุผลต่ำ ถูกชักจูงโน้มน้าวได้ง่าย ซึ่งหากปล่อยให้อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กทั่วไปก็จะไม่ได้รับการบำบัดรักษาและเฟื่องฟู พัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น) จึงได้วางโครงการแยกเด็กพิการทางสมองและปัญญา ออกมารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็กพิิการทางสมองและปัญญา โดยเฉพาะ เพื่อจะได้มีโอกาสให้การดูแล เอาใจใส่ ฟื้นฟู พัฒนา รับการศึกษา และปรับสภาพร่างกายและจิตใจเท่าที่สามารถทำได้ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่รัฐพึงกระทำ ด้วยเหตุนี้ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จึงได้ถูกตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 ณ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเนื้อที่ 25 ไร่เศษ และเปิดดำเนินการรับเด็กพิการเข้าอุปการะอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2519 เป็นต้นมา จึงถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แบ่งส่วนราชการ โดยให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีชาย) อยู่ในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการและได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559


History  

    Rachawadee Home for Persons with Disabilities Protection and Development (for Boys) has been certified as Standard of Social Welfare Organization (SSWO) since 2010
Rachawadee Home for Persons with Disabilities Protection and Development (for Boys), commonly known as Banrachawadee, was established in 1974. The aim is to take care of mentally disabled boys, Aged between 7 - 18 years old who were abandoned by their families.


เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้