โครงสร้างผู้บริหารบ้านราชาวดี(ชาย)
นางฐณิฏฐา จันทนฤกษ์
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
งานการเงิน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางปรานี เกตุชาติ
งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสุภาพร โคตรบึงแก
งานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวฐาปนี ทุ่มโสภา
งานโรงครัว
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายแสงจันทร์ จิตประทุม
งานยานพาหนะ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายปฐมพงศ์ สารีสูนย์
งานโยธา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวมานิดา ขาวรุ่งเรือง
งานซักฟอก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
รักษาการหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ / งานสังคมสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวสุดารัตน์ ดำสุวรรณ
งานพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางเพียงจิต หาญกล้า
งานอาชีวบำบัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสุวรรณ เชื้อพันธ์
งานส่งเสริมและพัฒนาการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวเบญจวรรณ ประพฤติ
งานกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสายฝน สุขประเสริฐ
พี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้