โครงสร้างผู้บริหารบ้านราชาวดี(ชาย)
นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ฝ่ายสวัสดิการสงเคราห์
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวรุ่งสิฐฐี นุราช
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวสุารัตน์ ดำสุวรรณ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางวสาวณัฐธิดา การะหงส์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวรัญฐ์ภวรรน ร่วมศรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายยุทธศักดิ์ แสงพันธ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสุภาพร โคตรบึงแก
พนักงานธุรการ ส๔/หัวหน้า บริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายสมใจ ฮดบุญเรือง
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางปรานี เกตุชาติ
งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นายอมร โคตรบึงแก
หัวหน้างานอาชีวบำบัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสาวเบญจวรรณ ประพฤติ
หัวหน้างานกายภาพบำบัด
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
ว่าที่ร้อยตรีฐิติพันธ์ สนิทประโคน
รักษาการหัวหน้างานงานส่งเสริมพัฒนาการ
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางไขแสง กลั่นคุ้ม
หัวหน้าพี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
นางสายฝน สุขประเสริฐ
พี่เลี้ยง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
Email:
เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้