นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์

1. วัตถุประสงค์
เว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูล สารสนเทศ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ แก่ประชาชน ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ และ/เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์
2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์ อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
2.2 เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
2.4 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
2.5 เว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


3. สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
3.1 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่เว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
3.5 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)ได้ และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด
5.1 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)นี้หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จะได้รับ แจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6.1 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)หรือผู้ให้อนุญาตแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)หรือ ผู้ให้อนุญาตแก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับเรา โปรดติดต่อ เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้