ภารกิจและวัตถุประสงค์

ภารกิจ/วัตถุประสงค์

ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพศชาย อายุเมื่อแรกรับระหว่าง 7-18 ปี ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อน ด้านเศรษฐกิจ หรือขาดผู้อุปการะดูแล โดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟู และพัฒนาภายใต้หลักการแห่งสิทธิิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก


Mission/Objective

Provides support for children with intellectual disabilities and early adulthood. Premature male adolescents receive between 7-18 years of age, whose families suffer from economic difficulties or lack of caregivers. By providing rehabilitation. And developed under the principle of humanism. And the Convention on the Rights of the Child. เว็บไซต์บ้านราชาวดี(ชาย) ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้